Baseino vidaus taisyklės

PATVIRTINTA

“Kupiškio baseinas” UAB direktorės

Ievos Vaičiurgės

2023 m. lapkričio mėn. 6 d. įsakymu Nr. ĮSKV-KP23-001

SPORTO IR SVEIKATINGUMO KOMPLEKSO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. “Kupiškio baseino“ sporto ir sveikatingumo centre, esančiame K. Šimonio g. 1A,  Kupiškis, (toliau – Sporto ir sveikatingumo centras) lankytojai gali naudotis 25-ių metrų baseinu, vaikų baseinu, bangų baseinu, upe su srove, pramogų baseinu, spa erdve – pirtimis, šildomu suolu ir sūkurine vonia. Taip pat sportuoti grupinių užsiėmimų salėje.
 2. „Kupiškio baseino“ sporto ir sveikatingumo centro valdytojas (toliau – Valdytojas) – UAB Kupiškio baseinas“ (juridinio asmens kodas 304826674, registracijos adresas K. Šimonio g. 1A, LT-40117 Kupiškis, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, bendrovės duomenų tvarkytojas VĮ Registrų centras Vilniaus filialas).
 3. Lankytojas – kiekvienas asmuo,  kuris Valdytojo nustatyta tvarka įsigijo vienkartinį apsilankymą, narystę, gavo leidimą ar kitais Valdytojo nustatytais teisėtais būdais pateko į sporto ir sveikatingumo centrą per įėjimo vartelius. Vienkartinių ir narysčių įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – Taisyklės).
 4. Taisyklės nustato Sporto ir sveikatingumo centro lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Sporto ir sveikatingumo centro Valdytojo ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, vienkartinių apsilankymų, narysčių pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.
 5. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems Sporto ir sveikatingumo centro lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl Sporto ir sveikatingumo centro paslaugų (t.y. įsigydamas vienkartinį apsilankymą ar narystę),  privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Sporto ir sveikatingumo centro paslaugomis, jų laikytis.
 6. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Sporto ir sveikatingumo centro teikiamomis paslaugomis ir tai patvirtina pasirašydamas Kliento anketoje arba įsigydamas vienkartinį apsilankymą, narystę. Sporto ir sveikatingumo centro administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto ir sveikatingumo centre.
 7. Teisę naudotis Sporto ir sveikatingumo centre teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus šiose taisyklėse numatytas išimtis.
 8. Sporto ir sveikatingumo centre draudžiama lankytis šiems asmenims: 
 • sergantiems infekcinėmis ligomis;
 • sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
 • asmenims su atviromis žaizdomis;
 • asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
 • asmenims, neturintiems elektroninio bilieto (elektroninių apyrankių);
 • asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
 • asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Sporto ir sveikatingumo centrui, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtos gero elgesio taisyklėms.
 1. Vaikai imtinai iki 15 metų gali lankytis Sporto ir sveikatingumo centre tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. 16-17 metų vaikai gali lankytis Sporto ir sveikatingumo centre tik pateikus tėvų ar globėjų raštišką sutikimą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti iki 4 vaikų. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą.
 2. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Sporto ir sveikatingumo centre gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens bei galintis jį pilnai aptarnauti ir prižiūrėti vandenyje.
 3. Atliekant techninę profilaktiką, varžybų metu, ar kitų renginių metu, apie tai įspėjus iš anksto, Sporto ir sveikatingumo centras gali būti laikinai uždarytas.
 4. Lankytojai privalo palikti grupinių užsiėmimų salę, baseino ir spa erdvę likus 15 min. iki Sporto ir sveikatingumo centro darbo pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti iki Sporto ir sveikatingumo centro darbo pabaigos.
 5. Kilus klausimams ar neaiškumams lankytojai turi kreiptis į Sporto ir sveikatingumo centro personalą.
 6. Lankytojai, padarę žalą Sporto ir sveikatingumo centrui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

II. VIENKARTINIŲ APSILANKYMŲ, NARYSČIŲ

ĮSIGIJIMO TVARKA, ĮKAINIAI

 1. Vienkartinių apsilankymų, narysčių kainos pateikiamos Sporto ir sveikatingumo centro registratūroje ir interneto puslapyje www.kupiskiobaseinas.lt, vienkartiniai apsilankymai, narystės parduodamos Sporto ir sveikatingumo centro registratūroje.
 2. Parduodamų vienkartinių apsilankymų kiekis ir išduodamų elektroninių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių. Elektroninės apyrankės neišduodamos vaikams iki 3 metų (imtinai), nebent lankytojas reikalauja kitaip. Tam tikrais atvejais Valdytojas pasilieka teisę neišduoti arba išduoti mažesnį kiekį elektroninių apyrankių (pvz. grupėms ir pan.).
 3. Vienkartiniai apsilankymai gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai yra užimtos visos daiktų saugojimo spintelės. 
 4. Asmeniui, įsigijusia vienkartinį apsilankymą, narystę ir nusprendusiam nesinaudoti Sporto ir sveikatingumo centro paslaugomis, pinigai už vienkartinį apsilankymą, narystę negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo narystę, vienkartinį apsilankymą
 5. Asmeniui, pametusiam nario kortelę, jo prašymu už papildomą mokestį gali būti išduodamas nario kortelės dublikatas. Dublikato kainos skelbiamos kainyne registratūroje arba www.kupiskiobaseinas.lt 
 6. Už grubius šių Taisyklių pažeidimus, Sporto ir sveikatingumo centro administracija turi teisę panaikinti narystės galiojimą.
 7. Dėl techninių kliūčių, didelių renginių metu, dėl kitų svarbių priežasčių Sporto ir sveikatingumo centre laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurine vonia, baseinais, pirtimis, grupinių užsiėmimų sale ir kt. Tuo atveju, bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.
 8. Vaikai iki 3 metų amžiaus (imtinai) kartu su tėvais/globėjais į Sporto ir sveikatingumo centrą įleidžiami nemokamai, pateikus atitinkamą vaiko asmens dokumentą.
 9. Asmenys, norintys įsigyti vienkartinį apsilankymą ar narystę su nuolaida, privalo pateikti teisę gauti nuolaidą patvirtinantį dokumentą (skrajutę, kortelę, pažymėjimą ar kt.).
 10. Jei lankytojas, jau išėjęs iš Sporto ir sveikatingumo centro, pageidauja pakartotinai patekti į Sporto ir Sveikatingumo centro teritoriją, jis turi iš naujo įsigyti vienkartinį apsilankymą ar narystę.
 11. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, registratūros darbuotoja (-as) turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

III. ELEKTRONINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

 1. Parduodant vienkartinį apsilankymą ar narystę į Sporto ir sveikatingumo centrą, išduodama atitinkamos spalvos elektroninė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai.
 2. Asmenys, įsigiję abonementą į Sporto ir Sveikatingumo centrą, gali patekti su eletronine apyranke.
 3. Elektroninę apyrankę yra būtina aktyvuoti per pirmąsias 15 min. įeinant per įėjimo vartelius. Neaktyvavus elektroninės apyrankės per 15 min., ji automatiškai blokuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.
 4. Apsilankymo trukmė, įsigijus Baseino vienkartinį apsilankymą ar narystę – 3 val. Vienkartinio apsilankymo ar narystės tikslus galiojimo terminas nurodytas kainoraštyje registratūroje arba www.kupiskiobaseinas.lt
 5. Gavusiems elektroninę apyrankę yra suteikiamas kreditas, kurį lankytojas gali naudoti įsigydamas  papildomas paslaugas Sporto ir sveikatingumo centre. Kredito limitas nustatomas pagal tuo metu galiojančius įkainius.
 6. Lankytojui, išnaudojusiam kredito limitą ir norinčiam jį papildyti, privaloma apmokėti savo sąskaitą išėjimo kasose.
 7. Elektronines apyrankes gavę asmenys turi įeiti per įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių. Praleistas laikas Sporto ir sveikatingumo centre pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo įeina per įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai lankytojas išeina per išėjimo vartelius priglausdamas apyrankę.
 8. Su elektronine apyranke Sporto ir sveikatingumo centre teritorijoje lankytojas gali:
 9. atrakinti ir užrakinti daiktų ir batų saugojimo spinteles;
 10. įsigyti prekių ir paslaugų bare, registratūroje ir t.t.;
 11. infoterminale matyti elektroninės apyrankės informaciją. 
 12. Lankytojui, praradus elektroninę apyrankę ar sugadinus elektroninę jos dalį, privaloma informuoti registratūros darbuotoją dėl elektroninės apyrankės užblokavimo.
 13. Prieš išeidamas iš Sporto ir sveikatingumo centro lankytojas turi atsiskaityti registratūroje už Sporto ir sveikatingumo centre jam suteiktas paslaugas ir/ ar jo nupirktas prekes.
 14. Išėjus anksčiau, t.y. neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.
 15. Už buvimo Sporto ir sveikatingumo centre laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant elektroninę apyrankę) arba už išėjimą po oficialių Sporto ir sveikatingumo centro darbo valandų atsiskaitoma taip:
 16. lankytojui viršijus laiko limitą, skaičiuojamas mokestis už: pirmas dešimt minučių – nemokamai, už kiekvieną papildomą minutę skaičiuojamas mokestis;
 17. mokestis skaičiuojamas pagal tuo metu galiojančius įkainius ir sumokamas registratūroje.
 18. Jeigu lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 19. Lankytojai, padarę žalą Sporto ir sveikatingumo centrui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

IV. KITA BENDRA INFORMACIJA

 1. Sporto ir sveikatingumo centro darbo laikas skelbiamas interneto svetainėje www.kupiskiobaseinas.lt, socialiniuose tinkluose. 
 2. Sporto ir sveikatingumo centras švenčių metu gali dirbti sutrumpintu grafiku, apie tai informuojant svetainėje www.kupiskiobaseinas.lt, registratūroje bei socialiniuose tinkluose. 
 3. Iš anksto viešai skelbiamų varžybų metu gali būti apribotas arba laikinai sustabdytas naudojimasis sporto ir sveikatingumo centro paslaugomis. Tokiais atvejais lankytojai informuojami apie planuojamas varžybų dienas www.kupiskiobaseinas.lt bei registratūroje ir šios dienos nėra kompensuojamos iš įsigytų narysčių. 
 4. Sporto ir sveikatingumo centre asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis. Su vaizdo stebėjimo taisyklėmis galima susipažinti registratūroje.
 5. Rūkyti lankytojams  Sporto ir sveikatingumo centro teritorijoje draudžiama.
 6. Sporto ir sveikatingumo centras neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus Sporto ir sveikatingumo centro patalpose ir  neužrakintose daiktų ir batų saugojimo spintelėse.
 7. Lankytojų palikti ir vėliau kitų lankytojų ar Sporto ir sveikatingumo centro personalo surasti ir Valdytojui perduoti daiktai saugomi administracijoje  7 (septynias) kalendorines dienas.
 8. Kai yra užrakinama daiktų ir batų saugojimo spintelė, užrakto korpuse užsidega raudonos spalvos indikatorius, kai atrakinama – indikatorius tampa neaktyvus. Lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų ir batų saugojimo spintelėse.
 9. Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų ir batų saugojimo spintele. Bandant naudotis daugiau kaip viena daiktų ir batų saugojimo spintele, tokie lankytojų veiksmai vertinami kaip įsilaužimas į svetimą spintelę.
 10. Lankytojas, pažeidęs bet kurį šių Taisyklių punktą bei įspėjus Sporto ir sveikatingumo centro darbuotojui, turi nedelsiant palikti Sporto ir sveikatingumo centro patalpas, prieš tai atsiskaičius už suteiktas paslaugas ar prekes.
 11. Lankytojai, Sporto ir sveikatingumo centre pajutę bet kokių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į gelbėtoją – prižiūrėtoją ar kitą personalą.
 12. Rankšluosčius ir kitus reikalingus daiktus galima išsinuomoti/įsigyti registratūroje. Tokiu atveju elektroninėje apyrankėje fiksuojami duomenys apie paslaugos suteikimą. Išnuomoti daiktai panaudojus grąžinami, pažymint elektroninėje apyrankėje apie daikto grąžinimą.

V. BASEINO ERDVĖS TAISYKLĖS

 1. Baseino lankytojai privalo avėti šlepetes, neslystančiu padu tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje. Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams.
 2. Baseinuose privaloma būti tik su baseinui skirta maudymosi apranga, bei rekomenduojama dėvėti plaukimo kepurėlę.
 3. Plaukiant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.
 4. Prieš einant į baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.
 5. Valgyti galima tik baseine enačioje baro zonoje.
 6. Privaloma laikytis visų specialiose vietose iškabintų papildomų įspėjamųjų ženklų.

VI. SPA ERDVĖS TAISYKLĖS

 1. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.
 2. Pirtyse draudžiama triukšmauti.
 3. Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.
 4. Garinėje pirtyje sėdėjimo vietą privalu nusiplauti dušeliu taip, kad netrukdytumėte šalia esantiems žmonėms.
 5. Į sausas pirtis galima įeiti tik turint rankšluostį, kurį būtina pirtyje pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.
 6. Ant šildomo suolo, krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.
 7. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į sausąją pirtį.

VII.   GRUPINIŲ UŽSIĖMIMŲ SALĖS TAISYKLĖS

 1. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis grupinių užsiėmimų salės įranga, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti grupinių užsiėmimų salę bei naudotis jos teikiamomis konkrečiomis paslaugomis bei įranga. 
 2. Grupinių užsiėmimų salėje privaloma dėvėti tvarkingus sporto drabužius, avėti švarią sportinę avalynę. Draudžiama sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus bei futbolo sportinius batelius arba be jokios avalynės (nebent treneris nurodo kitaip). Pažeidžiantys šį punktą lankytojai gali būti neįleidžiami.
 3. Prieš naudojantis grupinių užsiėmimų salės inventoriumi, būtina susipažinti su iškabintomis arba ant inventoriaus nurodytomis naudojimosi instrukcijomis, o esant bet kokiems neaiškumams, kreiptis į sporto komplekso darbuotojus, dėl reikalingos informacijos suteikimo. 
 4. Naudojantis sporto kilimėliais būtina pasitiesti rankšluostį.
 5. Grupinių užsiėmų salėje, keliant didelius svorius, būtina pasikviesti į pagalbą antrą asmenį (salės instruktorių, draugą).
 6. Atlikus pratimus, būtina sutvarkyti treniruotės vietą.
 7. Naudotis grupinių užsiėmimų salės įranga ir kitu inventoriumi galima tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Nežinant kaip teisingai ir saugiai naudotis treniruokliais ir kitu grupinių užsiėmimų salės inventoriumi, būtina konsultuotis su sporto komplekso darbuotojais.
 8. Netrukdykite kitiems grupinių užsiėmimų salės lankytojams naudotis inventoriumi. 
 9. Prieš pasirenkant krūvį grupinių užsiėmimų salėje, įsitikinkite, ar jis atitinka asmeninį fizinį pajėgumą. Jūsų saugumas ir sveikata – Jūsų pačių rankose. Sveikatai pablogėjus ar patyrus traumą esant grupinių užsiėmimų salėje, nedelsiant apie tai informuokite registartūros darbuotoją. Visa atsakomybė, dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis grupinių užsiėmimų salėje tenka lankytojui. Sporto ir sveikatingumo centras neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus jeigu ši žala atsirado dėl paslaugos teikėjo kaltės. 
 10. Jaunesniems nei 15 metų (imtinai) asmenims patekti į grupinių užsiėmimų salę ir joje sportuoti draudžiama. Išskyrus tuos atvejus, kuomet yra treneris arba vaiką lydintis asmuo.
 11. Sportuoti grupinėse treniruotėse galima nuo 16 m. imtinai.

VIII. GRUPINIŲ UŽSIĖMIMŲ REGISTRACIJA

 1. Lankytojas, norintis dalyvauti grupiniame užsiėmime, privalo iš anksto į jį užsiregistruoti registratūroje arba tel. nr. +3706 650 90002.
 2. Grupinis užsiėmimas vyksta, jei dalyvauja ne mažiau kaip 5 lankytojai.
 3. Jei lankytojas negali atvykti į grupinį užsiėmimą, jis privalo registraciją atšaukti registratūroje arba tel. nr. +3706 650 90002.
 4. Registracija į grupinį užsiėmimą galima ne anksčiau kaip 3 dienos iki užsiėmimo pradžios. 
 5. Lankytojo atvykimas į grupinį užsiėmimą užfiksuojamas tik po elektroninės apyrankės nuskanavimo ir įėjimo pro vartelius. Vėlavimas į grupinį užsiėmimą yra fiksuojamas, kaip neatvykimas.

IX. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Lankytojas turi teisę:
  1. naudotis Sporto ir sveikatingumo centro teikiamomis paslaugomis;
  2. reikalauti, kad Valdytojas atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Valdytojo kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.
 2. Lankytojas įsipareigoja:
  1. prieš pradėdamas naudotis Sporto ir sveikatingumo centro teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;
  2. būdamas Sporto ir sveikatingumo centre ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
  3. būdamas Sporto ir sveikatingumo centre segėti ir naudotis tik jam priskirta elektronine apyranke;
  4. vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;

naudotis įranga grupinių užsiėmimų salėje ir/arba baseinais bei pirtimis taip, kaip to reikalauja atitinkamos įrangos ir/arba baseinų ir pirčių taisyklės.

X. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Valdytojas turi teisę:

  1. į Sporto ir sveikatingumo centrą neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Sporto ir sveikatingumo centro higienos būklei ir/ ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
  2. į Sporto ir sveikatingumo centrą neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
  3. bet kuriuo metu pakeisti Sporto ir sveikatingumo centro teikiamų paslaugų sąrašą ir/ ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
  4. pašalinti iš Sporto ir sveikatingumo centro lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;
  5. vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;
  6. neįleisti asmenų be papildomo paaiškinimo;
  7. Valdytojas turi teisę Sporto ir sveikatingumo centre rengti uždarus renginius.

XI. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

 1. Sporto ir sveikatingumo centro administracija rekomenduoja planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).
 2. Lankytojams nerekomenduojama į Sporto ir sveikatingumo centrą neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.
 3. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Sporto ir sveikatingumo centro teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ ar Sporto ir sveikatingumo centro inventoriui. 

XII. DRAUDIMAI

 1. Sporto ir sveikatingumo centre draudžiama:
 • atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų, ginklų;
 • atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų;
 • lankytis su gyvūnais;
 • vartoti necenzūrinius žodžius;
 • gadinti Sporto ir Sveikatingumo centre esantį inventorių;
 • garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis;
 • spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
 • palikti vaikus iki 15 m. (imtinai) be priežiūros;
 • avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo rūbinės;
 • atsinešti į dušus ir juose naudoti skutimosi, depiliavimo priemones bei šveitimo priemones;
 • lankytojui naudotis ne jam priskirta elektronine apyranke;
 • šokinėti į vandenį nuo baseinų kraštų, sūkurinių vonių siekiant nardyti;
 • vaikams iki 3 metų maudytis baseinuose be specialių sauskelnių;
 • atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas;
 • naudotis pripučiamomis priemonėmis pramogų, bangų ir upės su srove baseinuose;
 • reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;
 • filmuoti ir fotografuoti;
 • pilti gėrimus į baseinus ar sūkurinę vonią;
 • skalbti atsineštus daiktus dušuose ir kt. patalpose;
 • gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius ir kt. daiktus) persirengimo kambariuose;
 • baseine būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

XIII. ATSAKOMYBĖ

 1. Lankytojas, padaręs žalą Sporto ir sveikatingumo centrui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
 2. Sporto ir sveikatingumo centro administracijai ar darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką,   nedelsiant yra kviečiama policija. 
 3. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
 4. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius.
 5. Lankytojas visiškai atsako už išsinuomotus daiktus, juos praradus kompensuoja Sporto ir sveikatingumo centrui patirtą žalą. Negrąžinus arba sugadinus išnuomotą daiktą, lankytojas išėjimo kasose sumoka numatytą baudą pagal tuo metu nustatytus įkainius.
 6. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ ar neturtinę žalą Sporto ir sveikatingumo centre, nedelsdamas turi pranešti apie tai Sporto ir sveikatingumo centro administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ ar turtui nenagrinėjami.
 7. Valdytojas nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Sporto ir sveikatingumo centre patirtą turtinę ir/ ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ ar rekomendacijų.
 8. Valdytojas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti dėl chloruoto vandens.
 9. Sporto ir sveikatingumo centras už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Sporto ir sveikatingumo centro personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

DĖKOJAME, KAD LAIKOTĖS SPORTO IR SVEIKATINGUMO CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ!

Gaukite mūsų naujienas